©

(via youarethebestforme)

posted 1 month ago with 269 notes  youarethebestforme) + reblog

(via youarethebestforme)

posted 1 month ago with 206 notes  youarethebestforme) + reblog

posted 1 month ago with 89 notes  beautyblancks) + reblog

posted 1 month ago with 18 notes  lusuede) + reblog

teamelphied:

Lua Blanco in Pocket Show Paris 6 Rio (24/02/14)

posted 1 month ago with 12 notes  teamelphied) + reblog

Pocket Show - Lua Blanco (P6)

posted 1 month ago with 53 notes  itsrebelde) + reblog

w-orldluar:

Lua Blanco no Pocket Show - Royals. 

posted 1 month ago with 45 notes  w-orldluar) + reblog

posted 1 month ago with 59 notes  blanco-borges) + reblog

posted 1 month ago with 56 notes  teamrebeldesbrasil) + reblog

(Source: itsrebelde, via nightsuedze)

posted 1 month ago with 176 notes  itsrebelde) + reblog

(Source: defendlua, via nightsuedze)

posted 1 month ago with 2,721 notes  defendlua) + reblog

(Source: alifeluar, via stupidthought)

posted 3 months ago with 96 notes  alifeluar) + reblog

(Source: alifeluar, via boy-dos-belis)

posted 3 months ago with 304 notes  alifeluar) + reblog

princessdocheiro:

Hoje ta merecendo um balde! 💛 - @lua_blanco

(via stupidthought)

posted 3 months ago with 186 notes  princessdocheiro) + reblog

(Source: wiakk, via viciadanalua)

posted 3 months ago with 122 notes  wiakk) + reblog